Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng

Nơi thành lập An Nam Cộng sản Đảng

Địa chỉ: Chung cư số 1 Nguyễn Trung Trực, phường Bến Thành, Quận 1

Đây là nơi ghi dấu sự kiện đồng chí Châu Văn Liêm chủ trì Hội nghị thành lập An Nam Cộng sản Đảng (một trong 3 tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam sau này) vào tháng 8-1929. An Nam Cộng sản Đảng (Đảng Cộng sản An Nam) là một tổ chức cộng sản ở Việt Nam, chủ yếu hoạt động ở Nam Kỳ, trước khi thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.

Sau khi thành lập, An Nam Cộng sản Đảng tích cực hoạt động, tuyên truyền Chủ nghĩa Mác- Lênin trong công nhân và nông dân; tổ chức các cơ sở của Đảng trong xí nghiệp, nông thôn, trí thức…An Nam Cộng sản Đảng hoạt động cho đến đầu năm 1930 thì hợp nhất với các tổ chức cộng sản khác ở Việt Nam để thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử Cách mạng Việt Nam: Kỷ nguyên Độc lập dân tộc gắn liền với Chủ nghĩa xã hội.

Copyright @ 2023